(zadatek) PÓŁKOLNIE LETNIE DLA DZIECI 19.08-23.08.2024

(zadatek) PÓŁKOLNIE LETNIE DLA DZIECI 19.08-23.08.2024

300.00

Kategoria:

Opis

PÓŁKOLONIE LETNIE DLA DZIECI z akrobatyką powietrzną w dniach 19.08 – 23.08.2024

Zapraszamy na letnie półkolonie dzieci od 6 do 15 roku życia. Półkolonie są dla dzieci które dopiero rozpoczynają przygodę z akrobatyką powietrzną, i te, które są bardziej doświadczone, ale i również dla tych dzieci, które nie mają żadnego doświadczenia.

CENA: 800 zł

Zadatek wysokości 300 złotych rezerwuje miejsce podczas półkolonii. Reszta kwoty 500 zł płatna gotówką w dniu rozpoczęcia się półkolonii lub przelewem na konto bankowe. Przy zapisie prosimy o zaznaczenie chęci uzyskania faktury.

CENA OBEJMUJE:
– drugie śniadanie
– woda
– warsztaty oraz treningi
– wszystkie dodatkowe atrakcje, a u Nas atrakcji jest zawsze dużo 🙂

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
15 osób

Półkolonie zgłoszone do kuratorium.

REGULAMIN PÓŁKOLONI 2024 Studio

1. Organizator: Studio Jogi i Akrobatyki Powietrznej Bo.So.Mi, ul. Długa 25/39, 87-100 Toruń
2. Warsztaty organizowane są: 19.08 – 23.08
3. Półkolonie odbywają się na terenie Torunia od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 16:30
4. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 roku życia
5. Organizator zapewnia wyżywienie: drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
6. Opłata za pięć dni wynosi: 800 złotych

WPŁATA ZADATKU
1. Obowiązuje zadatek wysokości 300 zł.

WARUNKI REZYGNACJI
1. W przypadku rezygnacji z półkolonii z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu, zadatek jest zwrócony.
2. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu zadatek jest bezzwrotny.
3. W przypadku rezygnacji udziału w całości lub części w trakcie trwania turnusu (z wyłączeniem punktu 4) organizator nie zwraca żadnych kosztów.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w całości lub części w trakcie trwania turnusu spowodowanej chorobą dziecka Organizator dopuszcza możliwość zwrotu kosztów w wysokości 50% całkowitej kwoty należności proporcjonalnej
za niewykorzystane dni z zachowaniem warunku przedłożenia stosownego zaświadczenia od lekarza.
5. W przypadku odwołania lub przerwania turnusu przez Organizatora, Organizator zwraca koszty w całości lub proporcjonalnie do zrealizowanego programu lub daje możliwość uczestnictwa w turnusie w innym terminie. Rodzic/
opiekun prawny niezwłocznie o tej decyzji zostanie poinformowany

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Prawa uczestnika:
a) udział we wszystkich organizowanych zajęciach,
b) korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji programu warsztatów,
c) 3 posiłków dziennie oraz stałego dostępu do wody do picia,
d) zgłaszania wychowawcy swoich problemów powstałych w czasie trwania zajęć, np. złe samopoczucie, konflikty z innymi uczestnikami. Wychowawca każdorazowo stara się udzielić uczestnikowi wsparcia oraz pomocy i podejmuje decyzję o powiadomieniu kierownika półkolonii oraz rodziców/opiekunów w zależności od charakteru powstałej sytuacji problemowej.
2. Obowiązki uczestnika:
a) stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez instruktorów,
b) stosowanie się do poleceń instruktorów półkolonii,
c) branie udziału we wszystkich zajęciach programowych,
d) przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz innych zasad bezpieczeństwa określonych regulaminem obowiązującym w budynku – w przypadku posiadania telefonu komórkowego używać go wyłącznie za zgodą wychowawcy.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator ma prawo do:
a) wezwania rodzica/opiekuna do niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku stwierdzenia objawów przeziębienia/choroby,
b) odsunięcia uczestnika od możliwości uczestniczenia w półkolonii w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zasad ujętych niniejszym regulaminem lub narażenia innych uczestników na niebezpieczeństwo bez zwrotu kosztów,
c) przerwania lub odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od organizatora.
2. Organizator ma obowiązek:
a) zapewnić należytą opiekę uczestnikom w dniach, godzinach i na warunkach określonych w punkcie Organizacja,
b) dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do bezpiecznego wypoczynku, umożliwić im aktywne spędzenie czasu w przyjaznej atmosferze, zapewnić interesujące i różnorodne zajęcia oraz czas na rekreację i
zabawę,
c) zapewnić uczestnikom materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne, przybory, urządzenia i sprzęty niezbędne do realizacji programu półkolonii,
d) zapewnić uczestnikom wyżywienie oraz dostęp do wody,
f) poinformować niezwłocznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałych podczas półkolonii wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika ma prawo do:
a) otrzymania niezwłocznie informacji o wypadku, pogorszeniu się stanu zdrowia lub innych ważnych problemach dziecka powstałych w trakcie zajęć,
b) możliwości kontaktu telefonicznego w bieżących sprawach opiekuńczo- wychowawczych z kierownikiem półkolonii pod nr telefonu wskazanym przez organizatora w dniach i godzinach trwania półkolonii,
c) rezygnacji z półkolonii na zasadach określonych w punkcie
2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika ma obowiązek:
a) poinformowania organizatora w dokumentacji uczestnika o stanie zdrowia i specjalnych potrzebach i zaburzeniach dziecka,
b) niezwłocznego zgłaszania organizatorowi w przypadku nastąpienia zmiany danych lub innych informacji zawartych w dokumentacji uczestnika,
c) osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka każdego dnia w godzinach zgodnych z harmonogramem dnia półkolonii. Inne osoby mogą odbierać dziecko wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. Dziecko może samo opuszczać miejsce półkolonii po zakończeniu zajęć wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna,
d) w przypadku nieodebrania dziecka po godzinie 16.30, organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu,
e) zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody oraz charakteru zajęć,
f) pokrycia pełnych kosztów szkody materialnej, powstałej w wyniku działań uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom półkolonii należytego bezpieczeństwa.
2. Podczas pobytu w miejscu odbywania się półkolonii wszystkich uczestników, opiekunów, instruktorów i rodziców obowiązuje przestrzeganie zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone w regulaminach obowiązujących
na terenie danej placówki.
3. Podczas wyjść do innych miejsc, placów zabaw, boisk obowiązują zasady korzystania z tych miejsc.
4. Organizator zaleca nie przynosić cennych rzeczy, biżuterii, urządzeń (np. telefon) przez uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub zniszczone w wyniku działań innych uczestników.
5. Samowolne oddalenie się uczestnika od opiekunów (wychowawców, instruktorów), niestosowanie się do poleceń, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, rażące nieprzestrzeganie Regulaminu Półkolonii, zachowania agresywne, narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych uczestników mogą spowodować wykluczenie uczestnika z udziału w półkolonii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje Organizatora, rodziców/opiekunów prawnych, kierownika, wychowawców, instruktorów zajęć i innych pracowników oraz wszystkich uczestników półkolonii.
2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do zapoznania z nim dziecka – uczestnika półkolonii.
3. Organizator jest uprawniony do zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.